Kerkwijk Cross

Algemene voorwaarden

Artikel 1.     Definities
Artikel 2.     Deelname
Artikel 3.     Overmacht
Artikel 4.     Aansprakelijkheid
Artikel 5.     Portretrecht
Artikel 6.     Copyright & Intellectueel Eigendom
Artikel 7.     Toepasselijk recht
Artikel 8.     Reglementen
Artikel 9.   Wijzigingen

Artikel 1. Definities

Evenement
Het door VV Kerkwijk in enig jaar te organiseren hardloopevenement;

Deelnemer
De natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement;

Overeenkomst
De overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement;

Organisator
De rechtspersoon, in deze VV Kerkwijk waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

Artikel 2. Deelname

2.1
Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon.

2.2
De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3
Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een derde.

2.4
Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.

Artikel 3. Overmacht

3.1
Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden.

3.2
De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden. Er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats bij annuleren van het evenement door overmacht.

In het geval dat er sprake is van overmacht, heeft VV Kerkwijk de keuze om het evenement te verplaatsen naar een nader te bepalen datum.

“Overmacht” is iedere gebeurtenis of omstandigheid (al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins) boven de macht van de partijen.

Voorbeelden van overmacht
Het is lastig om een voorbeeld te geven van uitzonderlijke omstandigheden omdat het altijd zeer specifieke situaties betreft. U kunt echter denken aan situaties als: terroristische dreiging, oorlog, natuurrampen, extreem slecht weer of een epidemie.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1
Aansprakelijkheid organisatie, deelname geschiedt op eigen risico.

De organisatie en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer(s) mocht(en) lijden als gevolg van de deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

4.2
De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

4.3
De deelnemer is tijdens het evenement niet verzekerd door VV Kerkwijk.

4.4
De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement.

4.5
De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

4.6
De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement.

De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

4.7
Sponsors van het evenement en de gemeente waarin het evenement plaatsvindt, zijn evenals de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 5. Portretrecht

5.1
In het kader van een evenement of de overeenkomst eventueel door of namens de organisator gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de organisator, ongeacht of deze aan de deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, waarop de deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de organisator (inclusief commerciële uitingen) zonder hiervoor vergoeding te claimen. Indien deelnemer niet wenst dat foto’s gepubliceerd worden dient dit aangegeven te worden per e-mail aan de organisatie. 

Artikel 6. Copyright & Intellectueel Eigendom

6.1
De op deze website downloadbare files mag je gratis downloaden en printen voor persoonlijk gebruik. Het auteur-recht op de inhoud, beeld en de vormgeving berust bij VV Kerkwijk.

Het is niet toegestaan de gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming gegeven is door VV Kerkwijk.

VV Kerkwijk is eigenaar van de GPS (satelliet) gegevens en hebben auteursrechten op de route, en alle daarmee verbonden publicaties.

Artikel 7. Toepasselijk recht

7.1
Op de Overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen de organisator enerzijds en de deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend het recht van toepassing van de vestigingsplaats van de organisator. De toepas-selijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

7.2
In geval van geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de organisator.

Artikel 8. Reglementen

8.1
Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement zijn van toepassing de Reglementen en Inschrijfinformatie die onderdeel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 9. Wijzigingen

9.1
VV Kerkwijk heeft het recht de Algemene Voorwaarden, Inschrijfinformatie & Disclaimer op de website van VV Kerkwijk eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te wijzigen.

De meest actuele Algemene Voorwaarden & Disclaimer zijn te allen tijden via de website van VV Kerkwijk te raadplegen.

De wijzigingen treden per direct in, na bekendmaking daarvan door VV Kerkwijk op haar website.